Projekty školy v školskom roku 2011/2012

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání


Projekt EXPLORE YOUR EARTH - projekt COMENIUS

150px|left|thumb|Charakteristika projektu: medzinárodný projekt v rámci programu Celoživotného vzdelávania podprogramu Comenius, multilaterálny projekt tzn. že na projekte sa zúčastňujú min. 3 školy z rôznych krajín, v našom prípade ide o školy zo šiestich krajín – Turecko (koordinátor projektu), Rumunsko, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Slovensko V rámci projektu zástupcovia našej školy vycestujú do jednotlivých partnerských krajín (rozpis ciest viď. nástenka). Schváleným projektom prideľuje Európska únia finančné prostriedky, našej škole bol schválený grant vo výške 21 000 EUR. Dĺžka projektu je 2 roky (1.8.2011 – 31.7.2013) Téma: fotografovanie, cez fotografiu zachytiť kultúru, tradície, zvyky danej krajiny (bližšie info viď. nástenka) Vekové zameranie : II.st. - 10 -14 rokov, pre žiakov 6., 7. roč. ZŠ, 8 - roč. gymnázia + výber žiakov (podľa Ľudmily, má projektový krúžok) Predmety: ANJ, SPJ, SJL, UMK, DEJ, GEO, INF, NOS, RIN


viac info: priebežne


o projekte na https://sites.google.com/site/comeniuscorner/project-definition


Zelená škola

V tomto školskom roku sa zapojíme do projektu Zelená škola. Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie

Proces Zelenej školy je holistický a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu - spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

Žiaci / študenti sú súčasťou pracovného tímu - Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu.

Viac info na http://www.zelenaskola.sk/co-je-zelena-skola/program-zelena-skola