III.B (ZŠ – 2020/21)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Oznamy triednej učiteľky z 12. 12.

Adventná zvonkohra - Úloha na 2.týždeň: Zmeniť na sebe niečo k lepšiemu - Čo sa mi podarilo? Za čo chcem Bohu poďakovať?

Deti vytvorili krásne pozdravy pre seniorov a vzorne ich napísali - veľmi chválim

Prosím zakúpiť alebo vyrobiť a poslať pozdrav bývalým spolužiakom Adamkovi a Maťkovi. Adresu spolu s deťmi napíšeme budúci týždeň - chýbali obálky

Na posledný deň si deti pripravia pre spolužiaka vlastnoručne vyrobený darček. Pani vychovávateľka prisľúbila pomoc s nápadmi. Meno obdarovaného si vylosujú posledný deň vyučovania.

Na čo sa majú deti do sviatkov pripraviť? - PRI - písomka ZMENA 16.12, na diktát z VS po p 14.12, čítanie na známku z určených textov - nestihneme, až po sviatkoch

Počas sviatkov - prečítať knihu Rozprávky od H. CH. Andersena

Tlačivo o bezinfekčnosti

Domáce úlohy z 5. 12.

 • SJL – napísať pozdrav bývalým spolužiakom
 • ČÍT – knihu po str. 72 - v PO budú kontrolné otázky
 • MAT – PZ násob.31, 33/6
 • PRI – Opakovať na písomku, dobrovoľná domáca úloha - PL 3 úlohy za 11b - merať teplotu, objem, hmotnosť + podpis rodiča
 • VLA - projekt - deti majú vzorne vypracované projekty

Linky na učebnice

PZ MAT

 • prihlasovacie meno: zs3rocnik
 • heslo: 8bc86c2df0

RIN

V prípade, že by si deti zabudli v škole zošit z RIN a nemali by sa z čoho učiť, otázky a odpovede nájdete v kolonke 1.sv.prijímanie. sr. Katarína,

sr.katarina@vdp.sk

1. sv. prijímanie, aktualizované 9. 9.

 • Deti sa budú učiť postupne len to, čo dostanú za úlohu.

Otázky na prvé sväté prijímanie 2021/22

1.  Kto sú anjeli?

              Čistí duchovia, ktorí majú rozum a vôľu, ale nemajú telo.

2. Zostali všetci anjeli dobrými?

              Nie, niektorí zhrešili a stali sa z nich zlí duchovia.

3. Čím sa previnili ľudia voči Pánu Bohu?

              Previnili sa neposlušnosťou.

4.  Aké následky mal pre ľudí tento hriech?

Museli trpieť, zomrieť, stratili krásu duše , preto sa nemohli dostať  do neba.    

5. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi?

              Prisľúbil a poslal nám Vykupiteľa - Ježiša Krista.

6. Koho vybral Boh za matku svojho Syna?

              Pannu Máriu.

7.Uškodil hriech prvých ľudí len im?

              Nie, prešiel aj na nás, preto sa volá dedičný hriech.

8. Má človek iba telo ?

              Človek má telo a  nesmrteľnú dušu.

9. Čo  môže zmyť dedičný hriech a navrátiť milosť posväcujúcu?

Sviatosť krstu.

10.  Kto je Ježiš Kristus?

Je Boží Syn, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil  a otvoril nám nebo.

11. Čím nás Pán Ježiš vykúpil?

              Zomrel za nás  na kríži a  vstal z mŕtvych

12. Prečo mohol Pán Ježiš robiť zázraky?

              Pretože je Boží Syn.

13. Akú modlitbu naučil Pán Ježiš apoštolov?

              Modlitbu: »Otče náš...«

14. Čo je modlitba?

              Modlitba je rozhovor s Bohom.

15.  Kto je Boh?

           Boh je Stvoriteľ  neba i zeme a náš nebeský Otec.

16.  Prečo nemôžeme Boha vidieť našimi očami?

              Pretože Boh nemá telo, Boh je čistý Duch.

17.  Koľko osôb je v jednom Bohu?

              Tri, Otec, Syn a Duch Svätý

18.  Ako voláme Tri Božské osoby jedným menom?

              Najsvätejšia Trojica.

19.  Odkedy je Boh?

              Pán Boh vždy bol a vždy bude,  je večný.

20.  Čo vie Boh?

              Všetko, čo bolo, čo je a čo bude.

21.  Kde je Boh?

              V nebi, na zemi, je všadeprítomný.

22.  Čo môže urobiť Boh?

              Všetko, čo chce, je všemohúci.

23. Kedy Pán Ježiš vstal z mŕtvych ?

               Na veľkonočnú nedeľu

24. Kedy slávime zmŕtvychvstanie Pána Ježiša?

              Na Veľkú noc a každú nedeľu.

25. Akú moc odovzdal Pán Ježiš apoštolom?

              Apoštolom dal moc krstiť, odpúšťať hriechy a sláviť svätú omšu.

26. Čo je hriech?

              Hriech je najväčšie zlo, lebo ním môžeme stratiť najväčšie dobro – nebo.

27.  Ako rozdeľujeme hriechy?

             Na ľahké, teda všedné a na ťažké.

28. Kto pácha hriech ťažký?

              Ten, kto vedome, dobrovoľne a vo veľkej veci porušuje  Božie prikázania.

29. Čo je svedomie?

              Je to vnútorný hlas  v našom srdci, cez ktorý sa nám prihovára Boh.

30. Ako nám Pán Ježiš dnes odpúšťa hriechy?

              Pán Ježiš nám odpúšťa hriechy cez kňaza vo sviatosti zmierenia (sv. spovedi)

31. Čo je ľútosť?

              Bolesť duše nad spáchanými hriechmi.

32. Kedy Pán Ježiš ustanovil Sviatosť Oltárnu?

              Pri Poslednej večeri.

33. Ako ustanovil Pán Ježiš Sviatosť Oltárnu - Eucharistiu?

              Premenil chlieb na svoje Telo a víno na svoju Krv.

34. Z akých častí sa skladá sv. omša?

              Bohoslužba slova a bohoslužba obety.

35. Ako sa máme pripraviť na sväté prijímanie?

              Duchovne tak,  že ak som si vedomý ťažkého hriechu, pristúpim                  

najskôr ku sviatosti  zmierenia. Ľahké hriechy  oľutujem.

Telesne tak, že dodržím eucharistický pôst - aspoň jednu hodinu pred svätým                        

prijímaním nič nejem a nepijem (okrem čistej vody).

Desatoro Božích prikázaní

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca a svoju matku.
 5. Nezabiješ
 6. Nezosmílniš
 7. Nepokradneš
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho

Šesť hlavných právd

 1. Boh je len jeden.
 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
 3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil .
 4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
 5. Duša človeka je nesmrteľná.
 6. Božia milosť je na spásu potrebná.

Pätoro cirkevných prikázaní

schválené Konferenciou biskupov Slovenska

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
 2. Zachovávať prikázané dni pokánia,
 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Ľútosť na spoveď

„Bože môj, celým srdcom ťa milujem,
a preto veľmi ľutujem,
že som ťa hriechmi urazil(a).
Chcem sa polepšiť a hriechu sa chrániť.
Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.“

Skrátená adresa tejto webovej stránky

3b.vdp.sk