Ekonomické a platobné údaje

Poplatky MŠ:

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v materskej škole je 70,00 €/1 mesiac.

Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie uhrádzajú príspevok vo výške 40,00 /1 mesiac.

Zaplatiť treba vopred k 20. dňu v mesiaci. 

Č. účtu MŠ, IBAN:   SK74 0200 0000 0036 0790 8959
 Pozn.:  meno dieťaťa

Poplatky je možné uhradiť aj na dlhšie obdobie vopred.

Podmienky školskej jedálne:

Cena stravného je  4,00 €
štátna dotácia 1,40 €


Deti plniace PPV 2,60 €


Celková hodnota stravného sa platí paušálne a to na sumu: mladšie deti 68,00/1 mesiac 

  deti plniace PPV 45,00/1 mesiac

Stravné je nutné uhradiť mesiac vopred k 20.dňu v mesiaci. Uhrádza sa iba bankovým prevodom na:

číslo účtu jedálne, IBAN: SK58 0200 0000 0036 0794 4458
SUMA:

68,00 €, príp. 45,00 €  

Pozn.: meno dieťaťa

Do poznámky je nutné uviesť meno dieťaťa

Odhlášky sa robia prostredníctvom edupage  do 7.30 hod.


OZ IRR:

Odsúhlasený príspevok rodičov na plenárnom stretnutí do OZ IRR: 100,00 €/dieťa/rok. Výška príspevku je pre 1. dieťa z rodiny, ktoré navštevuje MŠ. Na druhé dieťa je príspevok 50 %, t.j. 50 €. Na 3. dieťa v rodine, navštevujúce MŠ je príspevok 20 %, t.j. 20 €.  Uvedenú sumu uhraďte na doleuvedené číslo účtu. 

Príspevok treba uhradiť do konca októbra príslušného školského roka, ak je príspevok hradený jednorázovo, resp. ku 30. dňu v príslušnom mesiaci, ak sú platby hradené mesačne.

Č. účtu OZ IRR: SK44 0200 0000 0027 7117 9351
Pozn.: meno dieťaťa, príspevok na MŠ

Posledná úprava Streda, 06 September 2023 13:38