Vitajte na našej stránke
Prihláška

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2022/2023

 Riaditeľka Materskej školy sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, Bratislava v zmysle § 59 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) v znení neskorších predpisov, a v zmysle Podmienok prijímania detí do katolíckej materskej školy zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou, oznamuje, že:

žiadosti na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k 1.9. 2022 prijímamame do 27. mája 2022

Spôsob podania žiadosti:

  • Žiadosť sa vypĺňa elektronicky (bude sprístupnená na webovom sídle MŠ: skolka.vdp.sk;  od 2.5.2022).
  • Po vyplnení je potrebné žiadosť odoslať.
  • Akceptujeme len tie žiadosti, ktoré budú doplnené potvrdením od pediatra, že dieťa je spôsobilé navštevovať materskú školu a údaj o povinnom očkovaní (bez tohto potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná). Tlačivo pre pediatra nájdete na našej webovej stránke.
  • V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • Potvrdené tlačivo pediatrom prinesú zákonní zástupcovia osobne 30. – 31.5.2022 v čase 10:00 – 12:00; 13.00 – 17.00 hod, kedy podpíšu aj žiadosť.
  • Žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ spolu s vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast a s odporúčaním Centra pedagogicko-psychologickej prevencie do 20. mája 2022.

 Žiadosť podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia.

Podmienky prijatia:

Podľa § 59 ods. 1 a 2 školského zákona riaditeľka spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov veku, prednostne sa prijíma dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dovŕšilo k 1. 9. 2022 päť rokov veku). Riaditeľka prijíma deti do výšky kapacity materskej školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy.

 Ďalšie dohodnuté podmienky prijímania:

  • spôsobilé dieťa od troch do šiestich rokov veku,
  • dieťa, ktoré spĺňa základné hygienické a samoobslužné činnosti (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne vie jesť lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
  • dieťa, ktorého zákonní zástupcovia súhlasia s výchovou  v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria svojím podpisom,
  • zákonní zástupcovia akceptujú dohodu medzi nimi a katolíckou MŠ.

Poznámka:

Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku žiadostiam sa pristupuje podľa dohodnutých podmienok.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka MŠ najneskôr do 30. 6. 2022.


 

Plánované aktivity: Pozri KALENDÁR


*

Odhlasovanie detí zo stravy:

Kuchyňa MŠ: 0904 980 555 Odhlasujte vždy do 7:30 hod.! 

Ďakujeme.

*


 

Who's Online

Máme online 1 hosťa