Úmysel PDF Print E-mail
Modlime sa za bezpečnosť detí. Aby boli uchránené od úrazov a chorôb.

Modlime sa za pani učitelky. Aby mali silu a energiu venovať sa deťom, aby videli ovocie svojej práce.
 • Pane,

  Modlím sa za /meno dieťaťa/ aby mal /a/ stále rastúci hlad po Tebe. Nech túži po Tvojej prítomnosti – nech túži tráviť čas s Tebou v modlitbe a chváliť Tvoje meno. Daruj M. túžbu po pravde Tvojho Slova  a lásku k Tvojim zákonom a Tvojim cestám.
  Uč M. žiť život viery , aby sa nechal /a/ viesť Tvojím Duchom a bol/a/ ochotný/á/ robiť čo mu /jej/ Ty povieš, aby robil /a/.
  Nech si je M. natoľko vedomá plnosti Ducha Svätého v ňom /nej/, že keď bude hocijakým spôsobom vnútorne vyprázdnený /á/, bude okamžite utekať k Tebe, aby bol /a/ obnovený /á/ a občerstvený /á/.
  Modlím sa, aby v jeho /jej/ srdci nebola žiadna nevera alebo odklon od Teba, ale aby bol /a/ odpudzovaný /á/ bezbožnosťou a všetkým čo je v protiklade s Tebou.
  Nech hlboká úcta a láska k Tebe a Tvojim cestám sa odrazí vo všetkom čo M. robí a v každom rozhodnutí, ktoré urobí.

  Pomôž M. chápať následky jeho /jej/ správania a vedieť, že život podľa tela prináša  smrť.
  Nech nie je múdry /a/ vo svojich očiach, ale nech „ sa bojí Pána a vyhýba sa zlu. /Pris 3,7/
  Modlím sa, aby M. bol /a/ dôveryhodný, spoľahlivý, zodpovedný, súcitiaci, vnímavý, aby miloval druhých a vedel sa s nimi podeliť.
  Osloboď M. od pýchy, lenivosti, sebeckosti a žiadostivosti tela.
  Modlím sa, aby M. chcel /a/ byť vyučovaný /á/ a podriaďovať sa Tebe. Aby hovoril /a/ ‚Ano‘  Božím veciam a ‘Nie’
  telesným veciam. Posilni M., aby vedel /a/ pevne stáť vo svojich presvedčeniach.
  Modlím sa, aby vždy túžil /a/ byť aktívnym členom kresťanského spoločenstva, ktoré je verné Tebe a je vedené Tvojim Svätým Duchom pri modlitbe, chválach a vyučovaní.
  Keď sa M. naučí čítať Tvoje Slovo, zapíš Tvoj zákon do jeho /jej/ mysle a srdca, aby si vždy mohol /a/byť istý /á/ spravodlivosťou Tvojich prikázaní.
  Keď sa naučí modliť, nech sa tiež naučí počúvať Tvoj hlas.
  Modlím sa, aby sa M. vzťah s Tebou nikdy nestal vlažným, ľahostajným alebo povrchným.
  Nech v jeho /jej/ srdci je vždy oheň Ducha Svätého a neochvejná túžba po božích veciach. 
   
  Božie Slovo – naša zbraň:
  Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Mt 5,6
  Bázeň pred Pánom je zdrojom života, aby sa vyhlo slučkám, (ktoré nastrojila) smrť.  Pris 14,27
  Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Gal 2,20
  Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú. Ž 119,2
  Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.
  Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, a tvoje meno oslavovať naveky;  Ž 86,11-12
 •