Zápis na základnú školu

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zápis detí na školský rok 2020/2021

Fotografia zo zápisu na našu základnú školu v apríli 2017. Pani učiteľka Kostelková s budúcou školáčkou. Pozrite si fotografie zo zápisu.

Spojená škola sv. Vincenta de Paul
Bachova 4
821 03 Bratislava-Ružinov
telefónne číslo: (02) 43 42 74 53

oznamuje, že
Z Á P I S

detí do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021
na základnú školu prebiehal v termíne :

     15. apríla 2020 30. apríla 2020

BEZ ÚČASTI DETÍ ELEKTRONICKOU FORMOU

podľa nariadenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Grőhlinga reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šírenia koronavírusu.

VYPĹŇAL SA ELEKTRONICKÝ FORMULÁR

Videopozvánka na zápis do 1. ročníka ZŠ v roku 2020

Ako postupovať pri zápise

Fotografia z Vincentínskej olympiády v júni 2016. Pozrite si fotografie z Vincentínskej olympiády.
 • Vyplňte elektronickú prihlášku a odošlite ju.
 • Súčasťou zápisu je aj overenie údajov (potrebný je rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu), ktoré sa uskutoční v máji na sekretariáte školy. O termíne vás budeme informovať mailom.
 • Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné doložiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa.
 • Rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka vystaví riaditeľka školy v termíne určenom zákonom.
 • Oznámenie o prijatí vám bude doručené mailom. Rozhodnutie o prijatí si budete môcť prevziať pri overení údajov na sekretariáte školy. O termíne vás budeme informovať mailom.
 • V prípade, že sa po zaslaní formulára k zápisu rozhodnete pre inú školu, oznámte nám to, prosím, mailom na adresu riaditelstvo@vdp.sk.
Ak chcete požiadať o odklad
 • V prípade, ak chcete požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, vyplňte priloženú žiadosť.
 • K žiadosti o odklad je potrebné odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré však stačí doložiť dodatočne.
Ak chcete požiadať o predčasné zaškolenie
 • V prípade, ak chcete požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa (dieťaťa, ktoré k 31. 8. 2020 ešte nedovŕšilo 6 rokov), je potrebné doložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast dodatočne, najneskôr však v posledný týždeň pred začiatkom školského roka.

Doplňujúce informácie

 • V školskom roku 2020/21 otvoríme na základe počtu prihlásených žiakov maximálne 4 triedy.
 • Naša škola nie je spádová škola, preto je možné prihlásiť k nám aj deti, ktoré sú z iných mestských častí.
 • V prípade, že bude počet zapísaných detí väčší, ako je možné z kapacitných dôvodov prijať, budú uprednostnené deti, ktoré majú v našej škole súrodencov.
 • S prípadnými problémami a otázkami sa môžete obrátiť na adresu: harichova@vdp.sk

O ďalšom postupe budeme rodičov informovať elektronickou poštou v závislosti od situácie s pandémiou.

Podľa § 5 ods. 3 písmená a, b, c zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Špecifiká školy

Naši najmladší florbalisti v spolupráci s ŠK LIDO absolvovali sériu turnajov v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Za aktívnu účasť získali športový pohár.
Fotografia z vyhodnotenia modelárskej súťaže Cypriánovo krídlo v rámci modelárskeho krúžku. Pozrite si fotografie zo súťaže v máji 2016: Cypriánovo krídlo
 • uplatňovanie práv dieťaťa podľa Deklarácie práv dieťaťa
 • vyučovanie cudzích jazykov:
  • 1. ročník – anglický jazyk – 1 hodina týždenne + 1 hodina výtvarnej výchovy týždenne v anglickom jazyku (v spolupráci s jazykovou školou Class, spoplatnené)
  • 2. ročník – anglický jazyk – 2 hodiny týždenne + 1 hodina výtvarnej výchovy týždenne v anglickom jazyku (v spolupráci s jazykovou školou Class, spoplatnené)
  • 3. ročník – anglický jazyk – 3 hodiny týždenne
  • 4. ročník – anglický jazyk – 3 hodiny týždenne
  • 5. ročník – anglický jazyk – 3 hodiny týždenne
  • 6., 7. ročník – anglický jazyk – 4 hodiny týždenne
  • 8., 9. ročník – anglický jazyk – 3 hodiny týždenne
  • 7., 9. ročník – nemecký jazyk – 3 hodiny týždenne
  • 8. ročník – nemecký jazyk – 2 hodiny týždenne
 • výchova a vzdelávanie v katolíckom duchu
 • rímskokatolícke náboženstvo 2 hodiny týždenne v súlade s učebnými plánmi
 • vyučovanie jednotlivých predmetov nadštandardnými učebnými pomôckami
 • v rámci poobedňajšej činnosti možnosť detí zapojiť sa do krúžkov pohybovej aktivity, manuálnych zručností žiakov a anglickej konverzácie
 • kultúrna prezentácia detí na akadémiach pri príležitosti významných sviatkov
 • v rámci ŠKD organizujeme plavecký výcvik, kurz korčuľovania,
 • účasť na projekte Školské ovocie, Vincentínska olympiáda organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

Pomôcky do 1. ročníka

Stiahnite si zoznam pomôcok (zošitov, VV, TV...) do 1. ročníka.

Výtvarná výchova v angličtine

Videozáznam z januára 2017 zachytáva hodiny výtvarnej výchovy vyučované v anglickom jazyku na našom I. stupni ZŠ.

Deň otvorených dverí 2020

DOD.jpg

Žiaľ, v dôsledku pandémie koronavírusu bol tohtoročný deň otvorených dverí zrušený.

Fotoalbumy zo zápisu na ZŠ

Zápis na ZŠ 2017 (7. a 8. apríla)

New01left.gif Videá 360 ° New01.gif

New01left.gif Fotografie 360 °New01.gif

Predchádzajúce roky

 • fotografie zo zápisu do 1. ročníka ZŠ v apríli 2016
 • fotografie zo zápisu do 1. ročníka ZŠ vo februári 2015
 • fotografie zo zápisu do 1. ročníka ZŠ vo februári 2014, ďalšie fotografie
 • fotografie zo zápisu do 1. ročníka ZŠ vo februári 2013
 • fotografie zo zápisu do 1. ročníka ZŠ vo februári 2012
 • fotografie zo zápisu do 1. ročnika ZŠ vo februári 2010.
2017-04-07-Zapis-01.jpg
2017-04-07-Zapis-11.jpg
2017-04-07-Zapis-03.jpg
2017-04-07-Zapis-08.jpg
2017-04-07-Zapis-05.jpg
2017-04-07-Zapis-06.jpg
2017-04-07-Zapis-07.jpg
2017-04-07-Zapis-04.jpg
2017-04-07-Zapis-09.jpg
2017-04-07-Zapis-10.jpg
2017-04-07-Zapis-02.jpg
2017-04-07-Zapis-12.jpg
2017-04-08-Zapis-01.jpg
2017-04-08-Zapis-02.jpg
2017-04-08-Zapis-03.jpg
2017-04-08-Zapis-08.jpg
2017-04-08-Zapis-05.jpg
2017-04-08-Zapis-06.jpg
2017-04-08-Zapis-07.jpg
2017-04-08-Zapis-04.jpg

Skrátená adresa tejto webovej stránky

zapis.vdp.sk