Podmienky prijatia na 8-ročné gymnázium (2008/9)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podmienky prijímania žiakov do prímy osemročného gymnázia v školskom roku 2008/2009

 1. V školskom roku 2008/2009 plánujeme otvoriť dve triedy prímy osemročného gymnázia s počtom 30 žiakov v jednej triede.
 2. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v utorok, 3. júna 2008 písomnou formou z troch vyučovacích predmetov:
  • zo slovenského jazyka (45 minút)
  • z matematiky (45 minút)
  • z rímskokatolíckeho náboženstva (30 minút).
  Požadované budú vedomosti v súlade s osnovami týchto predmetov pre ZŠ.
 3. Prijatý môže byť žiak, ktorý si podal v stanovenom termíne platnú prihlášku na Spojenú školu sv. Vincenta de Paul, vyhovel podmienkam prijatia na štúdium podľa poradia úspešnosti a úspešne absolvoval 4. ročník ZŠ.
 4. Žiak môže byť prijatý na štúdium:
  1. Na základe výsledkov prijímacej skúšky, ak:
   1. získal na prijímacej skúške aspoň polovičný počet bodov zo slovenského jazyka, z matematiky a z rímskokatolíckeho náboženstva, z každého osobitne, ktoré mohol za daný predmet získať.
  2. V prípade rovnosti bodov prijímacia komisia zoberie do úvahy:
   1. zmenenú pracovnú schopnosť, ktorú uchádzač preukáže rozhodnutím posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia
   2. úspešnosť žiakov v súťažiach. Fotokópiu dokladu o umiestnení na prvých troch miestach od krajského kola v súťažiach jednotlivcov registrovaných Ministerstvom školstva SR pre žiakov základných škôl je potrebné doložiť k prihláške.
 5. Žiakom, ktorí vyhoveli podmienkam prijatia uvedeným v bode č. 4, sa body za jednotlivé predmety, z ktorých vykonali prijímacie skúšky, sčítajú a podľa tohto súčtu sa zostupne zoradia. Prijatých bude prvých 60 žiakov.
 6. Žiak nebude prijatý, ak získa z niektorého z predmetov slovenský jazyk, matematika, rímskokatolícke náboženstvo menej než polovicu počtu bodov.
 7. V prípade neúčasti žiaka na prijímacích pohovoroch zo zdravotných dôvodov je zákonný zástupca povinný predložiť riaditeľovi školy potvrdenie od lekára najneskôr v deň konania prijímacích pohovorov. Riaditeľ školy určí náhradný termín a v riadnom termíne prijme o toľko žiakov menej, koľko ich bude konať skúšky v náhradnom termíne. Na voľné miesta budú prijatí žiaci podľa nového poradia po náhradnom termíne.
 8. Na prijímaciu skúšku nebude pozvaný a na štúdium nebude prijatý žiak so zníženou známkou zo správania počas školskej dochádzky na ZŠ.
 9. Každý prijatý uchádzač potvrdí svoj záujem o štúdium v našej škole tým, že v určenom termíne odovzdá na riaditeľstve školy vyplnený zápisný lístok. Tento termín bude uvedený na rozhodnutí o prijatí žiaka na štúdium, ktoré škola zašle prijatým uchádzačom. Ak sa niektorí z prijatých uchádzačov v určenom termíne nezapíšu na štúdium, bude sa to považovať za nezáujem o štúdium v našej škole a takto uvoľnené miesta budú ponúknuté ďalším uchádzačom v poradí.
 10. Rodičia žiaka na zápise písomne potvrdia, že sú oboznámení s rímsko-katolíckou orientáciou školy, súhlasia s jej výchovným zameraním a budú spolupracovať so školou v zmysle štatútu a vnútorného poriadku školy.
 11. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr do troch dní odo dňa ich konania na výveske a na webovej stránke školy (vdp.sk).

Podmienky prijatia do prímy osemročného gymnázia Spojenej školy sv. Vincenta de Paul schválila pedagogická rada dňa 21. februára 2008.

Mgr. Mária Švantnerová
riaditeľka školy
Poznámka: Toto je HTML verzia Podmienok prijatia na 8-ročné gymnázium, pôvodne vydaných vo forme textového dokumentu. HTML verzia Podmienok prijatia na 8-ročné gymnázium je na tejto webstránke zverejnená pre väčšiu prehľadnosť a lepšiu dostupnosť návštevníkom servera vdp.sk, resp. vincentdepaul.sk. V prípade akýchkoľvek drobných, nedopatrením vzniknutých rozdielov medzi touto HTML verziou Podmienok prijatia na 8-ročné gymnázium a ich verziou v textovom dokumente je smerodajné a záväzné vždy znenie sprístupnené na našich webových stránkach riaditeľstvom školy, resp. administrátorom stránok vo forme textového dokumentu.

Odkazy

Skrátená webová adresa tejto stránky