Podmienky prijatia na 4-ročné gymnázium (2008/9)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podmienky prijímania žiakov do 1. ročníka štvorročného gymnázia v školskom roku 2008/2009

 1. Do 1. ročníka štvorročného gymnázia v školskom roku 2008/2009 môžeme prijať bez prijímacích skúšok 68 žiakov na základe uvedených podmienok v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 145/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  Podmienky prijatia bez prijímacích skúšok:
 2. Bez prijímacích skúšok v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 706/2004 Zb. budú na naše gymnázium prijatí žiaci, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:
  Žiakovi sa sčítajú získané body za prospech na základnej škole, body za Testovanie 9 – 2008 a body za umiestnenie na súťažiach.
  1. Body za prospech na základnej škole sú body za známky na koncoročnom vysvedčení v 6., 7., 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku základnej školy – berieme do úvahy známky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (v prípade dvoch jazykov vyberáme ten, v ktorom má žiak lepšiu známku), dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika, chémia.
   Výpočet bodov za prospech na základnej škole ukazuje nasledovná tabuľka:
   Sklad:550px-Bodovanie pre prijimacie pohovory 2008-4g.jpg
  2. Za Testovanie 9 – 2008 môže žiak získať nasledovný počet bodov:
   Za matematiku – maximálne 10 bodov.
   Za slovenský jazyk – maximálne 10 bodov.
  3. Za umiestnenie na súťažiach môže žiak získať maximálne 10 bodov.
  Zostaví sa spoločné poradie od najväčšieho počtu bodov po najmenší počet bodov.
  Žiak bude prijatý na našu školu, ak sa v tomto poradí umiestni do 68. miesta.
 3. Žiak so zníženou známkou zo správania nebude na našu školu prijatý.
 4. V prípade rovnosti súčtu bodov budú o poradí na prijatie žiaka bez prijímacích skúšok postupne rozhodovať známky zo základnej školy z predmetu matematika a následne aj zo slovenského jazyka. Ak by aj tieto body boli rovnaké, budú prijatí všetci uchádzači s uvedeným počtom bodov.
 5. O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľ školy, ktorý na posúdenie ich predpokladov zriaďuje skúšobné komisie a prijímaciu komisiu, ako svoj poradný orgán.
 6. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na bráne školy a na internetovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 3 dní odo dňa konania 2. termínu prijímacej skúšky. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov zoradených podľa celkového počtu bodov (§ 7 vyhlášky MŠ SR č. 725/2002 Z. z.).
 7. Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, riaditeľ školy najneskôr do 12. 05. 2008 písomne oznámi rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu. Spolu s doručením rozhodnutia o prijatí škola uchádzačom oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednej škole.
 8. Uchádzačovi, ktorý sa nezúčastní zápisu, bude vydané zrušenie rozhodnutia o prijatí.
 9. Rodičia žiaka na zápise písomne potvrdia, že sú oboznámení s rímsko-katolíckou orientáciou školy, súhlasia s jej výchovným zameraním a budú spolupracovať so školou v zmysle štatútu a vnútorného poriadku školy.
 10. Žiak základnej školy podáva prihlášku na štúdium na strednej škole na predpísanom tlačive riaditeľovi základnej školy do 1.4.2008 (podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Z. z.).
 11. Informácie o našej škole a prijímacích skúškach nájdete na internetovej stránke vdp.sk.

Podmienky prijatia do 1. ročníka štvorročného gymnázia Spojenej školy sv. Vincenta de Paul schválila pedagogická rada dňa 21. februára 2008.

Mgr. Mária Švantnerová
riaditeľka školy

V Bratislave 21. februára 2008

Poznámka: Toto je HTML verzia Podmienok prijatia na 4-ročné gymnázium, pôvodne vydaných vo forme textového dokumentu. HTML verzia Podmienok prijatia na 4-ročné gymnázium je na tejto webstránke zverejnená pre väčšiu prehľadnosť a lepšiu dostupnosť návštevníkom servera vdp.sk, resp. vincentdepaul.sk. V prípade akýchkoľvek drobných, nedopatrením vzniknutých rozdielov medzi touto HTML verziou Podmienok prijatia na 4-ročné gymnázium a ich verziou v textovom dokumente je smerodajné a záväzné vždy znenie sprístupnené na našich webových stránkach riaditeľstvom školy, resp. administrátorom stránok vo forme textového dokumentu.

Odkazy

Skrátená webová adresa tejto stránky