2. kolo – Podmienky prijatia na 4-ročné gymnázium (2008/9)

na vincentdepaul.sk – wiki‑stránkach Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Bratislave‑Ružinov
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podmienky prijímania žiakov do 1. ročníka štvorročného gymnázia v školskom roku 2008/2009 (2. kolo)

Do 1. ročníka štvorročného gymnázia v školskom roku 2008/2009 môžeme prijať bez prijímacích skúšok 68 žiakov na základe uvedených podmienok v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 145/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podmienky prijatia bez prijímacích skúšok:

Bez prijímacích skúšok v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 706/2004 Zb. budú na naše gymnázium prijatí žiaci, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • Žiakovi sa sčítajú získané body za prospech na základnej škole, body za Testovanie 9 – 2008 a body za umiestnenie na súťažiach. Zostaví sa spoločné poradie od najväčšieho počtu bodov po najmenší počet bodov.
  • Za Testovanie 9 – 2008 môže žiak získať nasledovný počet bodov:
    • Za matematiku – maximálne 10 bodov.
    • Za slovenský jazyk – maximálne 10 bodov.
    • Za umiestnenie na súťažiach môže žiak získať maximálne 10 bodov.
  • Žiak bude prijatý na našu školu, ak sa v tomto poradí umiestni do 68. miesta.

Body za prospech na základnej škole sú body za známky na koncoročnom vysvedčení v 6., 7., 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku základnej školy – berieme do úvahy známky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (v prípade dvoch jazykov vyberáme ten, v ktorom má žiak lepšiu známku), dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika, chémia.

  • Žiak so zníženou známkou zo správania nebude na našu školu prijatý.

Výpočet bodov za prospech na základnej škole ukazuje nasledovná tabuľka:

V prípade rovnosti súčtu bodov budú o poradí na prijatie žiaka bez prijímacích skúšok postupne rozhodovať známky zo základnej školy z predmetu matematika a následne aj zo slovenského jazyka. Ak by aj tieto body boli rovnaké, budú prijatí všetci uchádzači s uvedeným počtom bodov.

O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľ školy, ktorý na posúdenie ich predpokladov zriaďuje skúšobné komisie a prijímaciu komisiu, ako svoj poradný orgán. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na bráne školy a na internetovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 13. júna 2008. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov zoradených podľa celkového počtu bodov (§ 7 vyhlášky MŠ SR č. 725/2002 Z. z.). Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, riaditeľ školy najneskôr do 13. júna 2008 písomne oznámi rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu. Spolu s doručením rozhodnutia o prijatí škola uchádzačom oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednej škole. Uchádzačovi, ktorý sa nezúčastní zápisu, bude vydané zrušenie rozhodnutia o prijatí. Rodičia žiaka na zápise písomne potvrdia, že sú oboznámení s rímsko-katolíckou orientáciou školy, súhlasia s jej výchovným zameraním a budú spolupracovať so školou v zmysle štatútu a vnútorného poriadku školy.

Žiak základnej školy podáva prihlášku na štúdium na strednej škole na predpísanom tlačive riaditeľovi základnej školy do 6. júna 2008 (podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Z. z.).

Informácie o našej škole a prijímacom konaní nájdete na internetovej stránke vdp.sk.

Kritériá boli prerokované dňa 28.4.2008 na zasadnutí vedenia školy.

Mgr. Mária Švantnerová
riaditeľka školy

V Bratislave 28. 4. 2008

Poznámka: Toto je HTML verzia Podmienok prijatia na 4-ročné gymnázium v 2. kole, pôvodne vydaných vo forme textového dokumentu. HTML verzia Podmienok prijatia na 4-ročné gymnázium v 2. kole je na tejto webstránke zverejnená pre väčšiu prehľadnosť a lepšiu dostupnosť návštevníkom servera vdp.sk, resp. vincentdepaul.sk. V prípade akýchkoľvek drobných, nedopatrením vzniknutých rozdielov medzi touto HTML verziou Podmienok prijatia na 4-ročné gymnázium v 2. kole a ich verziou v textovom dokumente je smerodajné a záväzné vždy znenie sprístupnené na našich webových stránkach riaditeľstvom školy, resp. administrátorom stránok vo forme textového dokumentu.

Odkazy

Skrátená webová adresa tejto stránky